EF Extensions - BulkSynchronize - Documentation - BulkSynchronize<T>(items)